👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده است و پیش از مارکس مارکوسن ـ پدر مارکس هاینریش در سال 1817 برای مصون ماندن از انفصال یهودیان از خدمات دولتی به کیش مسیحیت لوتری گرویده بود .

منطقه راین که زیر تأثیر انقلاب فرانسه بود اگرچه در سال 1815 به پادشاهی ارتجاعی پروس پیوسته بود به لحاظ اقتصادی و سیاسی بصورت پیشرفته ترین بخش آلمان باقی ماند.

هاینریش مارکس حقوقدانی موفق و لیبرالی معقول و با ایمان عمیق به نیروی خرد نوة بزرگش اسوة او بود یک فرانسوی که از صمیم قلب به ولتر و روسو ارادت می ورزید توصیف کرد . رابطه پسر و پدر صمیمانه بود و مارکس عکس از پدر داشت که تا آخر با خود به گور برد .

دوران تحصیل :

ابتدایی و متوسطه 1 مارکس که در خانواده ای مرفه از طبقه متوسط پرورش یافته بود . دوران دبیرستان را در تری یر گذراند وآموزش لیبرالی با تأکید بر ادبیات کلاسیک یونانی و لاتین طی کرد. در دوره متوسطه دانش آموزی برجسته نبود و نشانه ای از عظمت در او مشاهده نشد . در این دوران وست فالن پدر زن مارکس بر او اثر زیادی گذاشت و او را با آثار شکسپیر و هومر آشنا ساخت .

دوره تحصیلات دانشگاهی :

مارکس در سال 1835 برای تحصیل حقوق به دانشگاه بن رفت و زندگی مرفه پدر زمینه ای برای تحصیل او فراهم ساخت و این دوران مارکس بدهکاری به بار می آورد و به دعوا و زد و خورد می پرداخت و حتی به جرم عربده کشی شبی را در زندان گذرانید . مارکس در ایام تعطیلی تابستان 1936 عاشق ینی وستفالن شد که 4 سال بزرگتر از مارکس ولی از نظر زیبایی شهرة شهر بود که به علت مخالفت خانوادة وی با این وصلت ازدواج آنها تا 19 ژوئن 1943 به درازا کشید2 . در سال 1836 مارکس به قصد ادامه تحصیل حقوق به دانشگاه برلین رفت ولی به مکالمه حقوق پرداخت و سپس به فلسفه ناب روی آورد . 3

1ـ الکس کالینوکس اندیشه انقلابی مارکس ، بابائی پرویز،نشر قطره صفحه 21

2ـ کارل مارکس اندیشه های انقلابی مارکس ،لکس کالیکوس ،ترجمه پرویز بابائی نشر قطره صفحه 21 اقتباس از کارلمارکس و زندگی و دیدگاه های او .مرتضی محیط

3ـ الکس کالینوس اندیشه انقلابی مارکس پرویز بابائی ،ترجمه پرویز بابائی نشر قطره صفحه 21 اقتباس از کارل مارکس و زندگی و دیدگاه های او .مرتضی محیط

مارکس و دوستی با هگل :

مارکس در آغاز لحن عجیب و غریب او توی ذوقش زد که با مراودت بیشتر شیفته او گشت این شیفتگی چیزی پیش از فراندی عقلانی بود . فلسفه آلمان در دهه هالی 1830 تا 1840 قلمرویی بسیار بود در آن زمان آلمان از نظر سیاسی تقسیم شده بود و از نظر اقتصادی کشوری عقب مانده بود ولی از نظر فکری رو به رشد بود .

نخستین دهه های سده نوزدهم عصر زرین فلسفه آلمان بود تضادهای جامعه آلمان در تفکر هگل انعکاس می یافت هگل ابتدا شیفتة فرانسه و ناپلئون و سپس بدبین شد و به این باور رسد که دولت استبدادی پروس تجسم خرد است .

مارکس با پیوستن به هگلی های جوا با برونوبائر یکی از هگلی های جوان دوست بود پیوند مارکس با خانواده اش بعد از مرگ پدر قطع و با مادرش که سواد نداشت قطع ارتباط کرد .

او دکترای خود را با رساله ای به نام تفاوت میان فلسفه و طبیعت دموکریت و اپیکو دریافت کرد و درگیری دولت پروس با هگلی های جوان به امید مارکس برای استاد دانشگاه پایان داد .

در سال 1841 به تری یر بازگشت و روزنامه نگاری سیاسی شد . در اکتبر 1832 سردبیر روزنامه رانیش تسایتونگ را به عهده گرفت و تصمیم به تأسیس نشریه ای به نام سالنامه آلمانی در پاریس نخستین تجربه او از یک جنبش سازمان یافته کارگری بود .

او در آگوست سال 1842 به فوئر باخ نوشت :

شما باید در یکی از این گروههای کارگران فرانسوی حضور یابید تا طراوت ناب و نجابتی را که در این انسانهای رنج کشیده می جوشد احساس کنید که در میان این بربرهای جامعه متمدن . که تاریخ عنصر کارورز که رهایی بشریت را تدارک می دهند . 1

این نگرش نوین به طبقه کارگر را در دو مقاله ای که در انتهای شماره سالنامه آلمانی ـ فرنسوی در مارس 1844 انتشار یافت که مقاله آخر آن درباره مسئله یهود و نقد فلسفه حق هگل بود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

زندگینامه

2

انسان شناسی

8

انسان و کار

14

انسان و آگاهی

17

روبنا و زیربنا

20

تقابل زیربنا و روبنا

27

فصل دوم

طبقات و دیالکتیک مارکس

32

نظریه مارکس درباره طبقات

34

طبقه کارگر یا پرولتاریا

45

طبقه متوسط

51

طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم

52

طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه

54

تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود

59

مارکس و تضاد طبقاتی

62

مارکس و نقد طبقه متوسط

66

مفاهیم جایگزین

69

فصل سوم

مفهوم از خود بیگانگی

79

کار و از خود بیگانگی

86

غفلت مارکس از کنش آگاهانه

91

طلوع مالکیت و قشربندی

96

انواع مالکیت از نظر مارکس

97

مراحل تکامل

97

مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس

102

فصل چهارم

پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات

104

تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب

105

ابعاد تحول انقلاب

118

تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب

157

فصل پنجم

جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی

165

جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر

166

عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب

167

فقر و انقلاب

168

تاریخ و مبارزه طبقاتی

169

تئوریهای مارکسیستی انقلاب

206

فصل ششم

مدل تئوری مارکس در باب انقلاب

222

تئوری انقلاب مارکس

226

از خود بیگانگی

234

آگاهی طبقاتی

237

فرجام انقلاب

241

منابع و مآخذ

251

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مالی شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن پاورپوینت کتاب هدیه های آسمان پنجم ابتدایی درس 3 کتاب شیمی (فرایند های شیمیایی) پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز دانلود تحقیق گشتاور پیچشی