بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان | acceptance | 5101

محقق گرامی سلام و عرض ادب. دریافت فایل تخصصی بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان از فروشگاه فایل برتر | این فایل در دسته بندی حقوق قرار دارد | امیدوارم این فایل مورد رضایت شما باشدش. موفق و موید باشید. بعضی از سایت ها بدون ارائه توضیحات مناسب از فایل بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان، آن را به فروش می رسانند. درحالیکه ما توضیحات کامل را برای شما آوردیم که همگی در ادامه مطلب قابل مشاهده هستند.

‫ ‫ ‫ ‫ بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان ‬ ‫کند‪« .‬اسلحه داری؟» مأمور امنیتی بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان می‌گوید نه‪.‬‬ ‫«عیبی ندارد‪ .‬همین‌جا بمان‪».‬‬ بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان ‫پچ‌پچ می‌کنند‪ .‬به مدیر دستور می‌دهند بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان در بزند‪ ،‬درحالی‌که آن سه نفر‬ بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان ‫ــ سا ُوی‪ ،‬پلیس و مأمور بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان امنیتی ــ به دیوار کناری چسبیده‌اند‪

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

فهرست مطالب

عنوان صحفه

چکیده:.................................................................................................................................................................1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه...............................................................................................................................................................2

2_ بیان مسئله......................................................................................................................................................4

3_سوالات تحقیق...............................................................................................................................................5

4_ فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................5

5_ اهداف تحقیق................................................................................................................................................6

6_ پیشینه تحقیق.................................................................................................................................................6

7_ روش های تحقیق.........................................................................................................................................6

8_ ساختار تحقیق...............................................................................................................................................7

9_ تعاریف کلید واژگان.....................................................................................................................................7

10_ جداول و نمودارها ....................................................................................................8

11_مفهوم شناسی...............................................................................................................................................8

1_11_تعریف حقوقی جرم................................................................................................................................8

د

2_11_جرائم اسناد سجلی..................................................................................................................................9

3_11_مفهوم پیشگیری.......................................................................................................................................9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری..........................................................................................................................10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری.........................................................................................................................10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی.........................................................................................................10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی.....................................................................................................10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد......................................................................12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ............................................................................................13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ............................................................................................13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران.........................................................................14

بند اول: تعریف سند و بیان انواع آن.................................................................................................................17

1.تعریف لغوی سند...........................................................................................................................................17

تعریف اصطلاحی سند.......................................................................................................................................18

بند دوم: انحاء اسناد:...........................................................................................................................................19

ه

1.اسناد عادی......................................................................................................................................................20

2. اسناد رسمی...................................................................................................................................................20

بند سوم: تعریف اسناد سجلی وبیان انواع آن..................................................................................................22

1.دفتر ثبت کل وقایع ........................................................................................................................................22

2. سند وفات......................................................................................................................................................23

3.شناسنامه ........................................................................................................................................................24

4.گواهی ولادت.................................................................................................................................................25

5.گواهی فوت ..................................................................................................................................................25

6. کارت شناسایی ملی ......................................................................................................................................25

7. اعلامیه ها .....................................................................................................................................................26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی..........................................................................................................30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران..................................................................31

گفتار دوم: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب.........................................................................32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه اسناد هویتی..............................................................................................33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی..............................................................................................................33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی...........................................................................................35

و

بند اول: اصول جرمشناسی.................................................................................................................................35

الف. علت..........................................................................................................................................................35

ب. انگیزه...........................................................................................................................................................36

پ. شرط............................................................................................................................................................36

ه.عامل ...............................................................................................................................................................37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن..............................................................................37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی..........................................................................................................................37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال..........................................................................38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی...................................................................................................................40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان...................................................................41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل.....................................................................................................................41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال...........................................................................41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد............................................................................................................44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در اسناد دولتی...................................................................................45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی................................................................................46

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی......................................................................................46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی.......................................................................................49

بند اول: رفتار مجرمانه ......................................................................................................................................49

بنددوم: موضوع جرم ........................................................................................................................................52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ....................................................................................................................................52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی....................................................................................52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی.................................................................................................53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی.......................................................................................................... 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری......................................................................................................................54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران..................................................................56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی.......................................................57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه..................................................57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال...................................................59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی....................................................................................59

ح

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ..........................................................................................62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری ..........................................................................................................63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی .........................................................................................65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ...................................................................................................................66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ..............................................................................................................72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز ..............................78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی......................................................................................79

بند اول. انگیزه های مالی....................................................................................................................................81

بند دوم. انگیزه های معنوی................................................................................................................................82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی.............................................................................................................................82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی............................................................................................................................82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی جاعلین و مزورین اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان..............83

ط

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................................91

نتیجه گیری......................................................................................................................................................103

پیشنهادات.......................................................................................................................................................107

منابع و ماخذ....................................................................................................................................................109

پیوست ها .......................................................................................................................................................112

1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش.............................................................103

2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش.............131

چکیده به زبان انگلیسی...................................................................................................................................135

👇محصولات مشابه با بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان👇

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان كارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكه در استان خوزستان شناسنامه مشاغل و شناسنامه آموزشی پست های منابع انسانی به صورت کامل تحقیق در مورد جغرافیای استان خوزستان بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 مقاله بررسی جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی جرم سیاسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی- رفتاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک زندگی مادر در دوران بارداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT جزوه کامل ریاضی چهارم به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب طراحی بسته بندی محصولات كامپیوتری پاورپوینت طرح مرمت بنا کتاب دانشگاه در خانه شما مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I

👇کلمات کلیدی👇

آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی;هدف و ضرورت جرم انگاری