👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ

مشخصات « پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 90 سوالی

نوع فایل: word

این پرسشنامه در پژوهش های مختلفی در خارج و داخل به کار گرفته شده است و پایایی و روایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. نتایج این آزمون در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان داده است که بیشینه ی کشورها به میزان 99 درصد در عوامل شخصیتی روان رنجور خویی و برون گرایی با هم شباهت دارند. هاشمی (1380) گزارش کرده است که این همسانی درونی آزمون کاملاً رضایت بخش است. ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه های برون گرایی، روان رنجور خویی و دروغ پردازی از 79/0 تا 85/0 و برای مولفه روان پریشی گرایی از 68/0 تا 74/0 است. پایایی آزمون از طریق باز آزمون در فاصله ی یک ماه برای افراد عادی در مولفه های برون گرایی، روان رنجورخویی و دروغ پردازی از 8/0 تا 9/0 و برای مولفه ی روان پریشی گرایی از 71/ تا 83/0 است.

👇محصولات تصادفی👇

انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران بررسی معامله پاورپوینت پروژه میان یابی در gis تحقیق ورزش و حرکت درمانی دانلود پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه