👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ

در این فایل 80 عدد از نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ آنها درج شده است.

1.مهمترین و مساله سازترین مشکل DSLچیست؟الف) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین از مرکز تلفن داردب) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله مشترک از مرکز تلفن دارد.ج) کیفیت وسرعت انتقال داده بستگی به فاصله معین و مشترک از مرکز تلفن داردد) گزینه 1و22.کدام گزینه زیر جز رسانه نیست؟الف) زوج سیم هاب) موجبرهاج) کابل انتن تلویزیوند) هیچکدام3.کدام از گزینه های زیر ضعیف ترین رسانه های مخابراتی میباشد؟الف) زوج سیم که در سیستم تلفن شهری استفاده میشودب) هواج) فیبر نورید) کابل کواکسیال

4.شبکه ها از نظر اندازه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟الف) LAN_ WAN_MANب) MAN-LAN-WANج) MAN-WAN-LANد) هیچکدام

5.مودم ها بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟الف) سرعت ارسال ودریافت دادهب) ارسال ودریافت دادهج) هردود) هیچکدام

6.FIREWALLچیست؟الف) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشدب) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک نمی باشدبلکه انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری میباشدج) یک دیوار فیزیکی یا الکترونیک می باشدو انواع مختلفی از ترکیب سیستم کامپیوتری شامل میشودد) هیچکدام

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی جزوه درسی تایپ شده تجزیه و تحلیل سیستم ها کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه با میانگین روزانه 60 هزار تومان تا یک میلیون مقیاس کنترل درونی راتر پرسشنامه شناسایی ارتباطات