👈 فروشگاه فایل 👉

اصلاح گیاهان خود بارور

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصلاح گیاهان خود بارور

جمعیتهای بومی گیاهان خود بارور مخلوطی از لینه‌های خالص را تشكیل می‌دهند. با توجه به اینكه لینه‌های خالص در اثر خود باروری، نتایج شبیه به خود را به وجود می‌آورند، تولید ژنوتیپها و تركیبات جدید در این جمعیتها خیلی به ندرت پدید می‌آید، كه آنهم از اثرات ناچیز جهش و دگر‌گرده افشانی تصادفی می‌شود. پس، كارایی روش‌های گزینش بدون دورگ‌گیری به تنوع اولیه در جمعیتهای بومی وابسته است و پس از بهره‌برداری از تنوع موجود دیگر امكان پیشرفت وجود ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ایران در عصر عباسیان مبانی نظری سبک هویت در موقع خواستگاری از چی صحبت کنیم؟ پاورپوینت ایمنی در تونل ها دانلود سیاستهای مدیریتی