👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

بیان مساله ..................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق : (the importance of resarch)................... 6

اهداف تحقیق:............................................................................................... 9

فرضیات تحقیق:.......................................................................................... 9

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از كشور :................................ 13

ابزارگرد آوری اطلاعات :........................................................................ 15

روش های تجزیه و تحلیل آماری:......................................................... 16

فهرست منابع و ماخذ:................................................................................. 19

بیان مساله : (Research problem )

امروزه زنان جهان در روند تحركات اجتماعی ،‌اقتصادی و توسعه جوامع با مشكلات كم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،‌دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشاركت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشاركت زنان در كمیت ، همپای ارتقای آنها در كیفیت و دست یابی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است . (فرزین نیا، 1374 ، ص 667 ) . آمار نشان می دهد كه با وجود دارا بودن تحصیلات عالی ، زنان در پست های بالای اداری كمتر حضور دارند از كل زنان تحصیلكرده شاغل فقط 30 درصد به پست های بالای اداری رسیده اند كه از این تعداد 0003/0 درصد زنان جامعه دارای پست های كلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصت های مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از كشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیك به 90 درصد از آنها هرگز به عنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مركزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند . (مركز امور مشاركت زنان ، شماره 6 ،‌1379 ، ص 22 ) در چهارمین كنفرانس جهانی سال 1994 در سند پكن آمده است كه تبعیض در آموزش پرورش ،‌استخدام ،‌مزد ، ترفیع و رویه های تحرك شغلی ،‌شرایط انعطاف ناپذیر كار ، عدم دسترسی به منابع تولید و مشاركت نابرابر در مسئولیت های خانواده ،‌فرصت های اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی ، تحرك شغلی را برای زنان كماكان محدودنموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی ، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است كه باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.

توجه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است معمولا زنان علیرغم موقعیت نامناسب اجتماعی ،‌نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می كنند گرچه رشد شاخص های مربوط به مشاركت زنان در چهار سال اخیر قابل توجه است لكن در مقایسه با توانمندیهای زنان هم چنان فاصله قابل توجهی وجود دارد زیرا حضور آنها در بخش وسیعی از فعالیت های اجتماعی از جمله مدیریت و تصمیم گیری با تنگناهایی همراه بوده است . معضلی كه طی سالهای گذشته در ایران همواره مطرح بوده ، حضور نداشتن موثر زنان در مشاركت های مدیریتی و سطوح تصمیم گیری است یعنی قاعده كلی كه در همه جای دنیا كم و بیش وجود دارد .«آنجا كه قدرت هست زنان نیستند »

صرفنظر از عواملی چون فرهنگ بازدارندة اجتماعی ،‌كمبود مدیران و فرصت برای شكوفایی ،‌تجربه ومهارت شغلی و مدیریتی ،‌احتمالا عوامل دیگری در بروز پدیدة عدم حضور زنان در مشاركت مدیریتی استان مازندران نقش دارند ،و گره های ناگشوده در خصوص مسایل زنان كه از مسایل كلان ملی و استراتژیك فرهنگی است ،وجود دارد. حال با عنایت به آنچه كه در بیان مساله بدان پرداخته شد ،مسئله پژوهش این است كه چرابه طور حقیقی از توانایی های نیمی از جمعیت بهره گرفته نمی شود؟

چرا استعدادهای بالقوه زنان شكوفا نمی شود؟چرا در مشاركت مدیریتی در تربیت بدنی استان بیشتر مردان حضور دارند و چه دلایلی برای حضوركم زنان در مشاركت مدیریتی وجود دارد؟ و ازبین عو امل روانی ،خانوادگی ،سازمانی وفرهنگی ـ اجتماعی كدامیك باعث بیشترین مانع این حضور می شود؟ پاسخ به این سوالات وسوالات مشابه دیگر مسئله این پژوهش را تشكیل می دهد.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش پروژه کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن