👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارك)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشكرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چكیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه‌های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

روش انجام تحقیق 9

محدودیتهای تحقیق 9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی كه تاكنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است. 10

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده 11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13

خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذكر جزیئات لازم 21

فصل سوم: روش تحقیق 24

نوع تحقیق 24

روش آماری 24

متغیرهای تحقیق 24

جامعه هدف و حجم نمونه 24

ابزار سنجش 24

شیوه نمره‌گذاری 25

اعتبار روایی پرسشنامه 25

روش نمونه‌گیری 25

ویژگیهای نمونه 25

روش جمع‌آوری اطلاعات 26

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها 26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه‌گیری 37

محدودیتهای تحقیق 37

میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف 38

پیشنهادات 38

فهرست منابع 39

پیوست 40

فهرست جداول

شماره جدول عنوان صفحه1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی272 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29

3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 31

4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33

5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35

چكیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد كه توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

1- نیاز فیزیولوژیست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0 تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

2- نیاز به امنیت 92/0=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

3- نباز به تعلق و وابستگی 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0 تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

4- نیاز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0 تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

5- نیاز به تحقق خویشتن( خود شكوفایی) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0تفاوت معنی‌دار می‌باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فصل اول

qطرح تحقیق

qمقدمه

qبیان مسئله

qتعریف موضوع تحقیق

qهدفها- سوالها و فرض‌های ویژه تحقیق

qروش انجام تحقیق

qمحدودیتهای تحقیق

qپیشینه مختصری از تحقیقات انجام شده در ایران

مقدمه

یك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشكیل می‌دهد كودكان كه ثمرة این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند كه به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می‌باشند. همچنین خانواده یكی از محیط‌های سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تكوین شخصیت هر فرد می‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون تردید در محیط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را كسب می‌نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شایسته‌ترین محیط‌ها برای تربیت كودك بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی كه روانشناسان و دوران پزشكی در طول یك ربع قرن گذشته داشته‌است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده كه كیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای كودك یا نوجوان توسط والدین مرتفع می‌شود كه در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

هر كودكی پس از اتمام دوران شیرخوارگی ارتباط تازه‌ای را با فرد دیگر كه پدر باشد آغاز می‌كند. و این ارتباط تا پایان عمر باقی است. اما در برخی مواقع به دلائلی چون جنگ، سیل، زلزله و …كودك یا نوجوان پدر خویش را از دست می‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حیات او موجب خلاء عاطفی برای او می‌گردد. كه این خلاء برای نوجوان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. و جامعه باید به یاری این كودك بشتابد و آنان را شناسایی و هدایت و همسو با سایر افراد جامعه قرار دهد.

بیان مسئله

به نظر می‌رسد كه مسئله از دست دادن پدر می‌تواند در ارضا نیازهای عاطفی كودكان تأثیر داشته باشد. البته ممكن است شهادت در جبهه‌های جنگ در مقایسه با مرگ طبیعی پدر تأثیر یكسانی نداشته باشد. مسأله‌ای در تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه سطوح ارضای نیازهای اساسی مازلو در گروه از دانشجویان می‌باشد:

گروه اول: دانشجویانی كه فرزندان شاهد هستند و در دانشگاه تربیت معلم حصارك مشغول به تحصیل هستند.

گروه دوم: دانشجویانی كه در دانشگاه تربیت معلم حصارك مشغول به تحصیل هستند ولی دارای پدر می‌باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است كه مشخص شود آزمودنیهای هر گروه در كدامیك از سطوح سلسله مراتب نیازهای اساسی مازلو قرار دارند. همچنین نیازهای آنان تا چه حدی ارضا شده است.

مازلو نیازهای اساسی انسان را به سطوح ذیل جمع‌بندی كرد كه عبارتنداز:

1- نیازهای فیزیولوژیك 2- نیاز به امنیت 3- نیاز به تعلق و وابستگی

4- نیاز به احترام 5- نیاز به تحقق خویشتن

در ارتباط با نیازهای فوق تا زمانیكه نیازهای پست‌تر و غالب ارضا نشده باشد نیازهای والاتر مطرح نمی‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های معادل آن دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت پاورپوینت بررسی باغ های ایرانی بررسی سیستم عاملهای بلادرنگ