👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق ساختار تشكیلاتی برای موسسه آموزشی 54 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 70 صفحه

 فهرست مطالب 1 پیشگفتار 5 بخش اوّ ل ـ ساختار و تشكیلات اهداف و وظایف 11 اركان پژوهشكده 12 الف: هیأت امنا،‌ ضوابط انتخاب اعضا 12 وظایف و اختیارات 13 ب: رئیس پژوهشكده، وظایف و اختیارات 13 ج: شورای پژوهشكده، ضوابط انتخاب اعضا 14 وظایف و اختیارات شورای پژوهشکده 15 شرایط رسمیّت جلسات 15 تشكیل كمیته‌های تخصّصی برای تسهیل در انجام وظایف 15 اجرای مصوّبات شورا 16 حقّ الزّحمه‌ی اعضای شورا 16 تشكیلات، مقررّات مالی، استخدامی 16 سایر مقرّرات 16 انحلال، وظایف هیأت تصفیه برای انحلال 17 بخش دوّم ـ فرآیند تحقیقات ـ اجرای فرآیند تحقیقات 23 نیازسنجی 23 مسئله‌یابی و تعیین اولویّت‌های علمی ـ پژوهشی 24 دریافت و ارزشیابی طرح‌های عملی ـ پژوهشی 24 فعّالیّت‌های اجرایی، نظارت و ارزشیابی گزارش‌های عملی ـ پژوهشی 25 رتبه بندی گزارش‌های نهایی تحقیق 26 كاربست نتایج تحقیق 26 الف: گزارش‌هایی كه نیازمند طرح اجرایی هستند 26 ب: گزارش‌هایی كه دارای طرح اجرایی هستند 26 ج: گزارش‌هایی كه قابل استفاده‌ی مستقیم در سیستم هستند 27 بخش‌ سوّم ـ طبقه بندی هزینه‌ی طرح‌های علمیٍِِِِِ ـ پژوهشی ــ طبقه‌بندی هزینه‌‌ی طرح‌‌ها، فرآیند محاسبه‌ی هزینه‌ها 33 الف: هزینه‌های تهیّه‌ی طرح و قبل از آن 34 ب: هزینه‌های اجرای طرح 34 ج: هزینه‌های بررسی، ارزیابی، پیگیری و نظارت طرح‌های علمی ـ پژوهشی 35 ــ طبقه‌بندی هزینه‌ها از نظر موّاد هزینه 35 هزینه‌ی دستمزد (پرسنلی) برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطّلاعات 36 هزینه‌های مربوط به تأمین امكانات و تجهیزات و خدمات ماشینی 36 هزینه‌های مسافرت 37 هزینه‌های بالا سری 37 هزینه‌های پیش بینی نشده و ناشی از تورّم 37 بخش چهارم ـ طبقه بندی اطّلاعات پرسشنامه‌ی طرح تحقیق 43 اطّلاعات مربوط به مجری طرح 43 اطّلاعات مربوط به طرح تحقیق 43 اطّلاعات مربوط به پیش بینی زمان شروع و اجرای فعّالیّت‌های طرح در سال 44 اطّلاعات مربوط به هزینه‌های طرح(به تفكیك نوع فعّالیّت) 44 زمان‌بندی ارائه‌ی گزارش كتبی و شفاهی در پیشرفت فرآیند اجرای تحقیق 44 فرم ارزشیابی طرح‌های تحقیقی 44 طرح نظارت بر كیفیَت اجرای طرح‌های علمی ـ پژوهشی 45 هدف 45 نظارت 45 ویژگی ناظران 45 وظایف ناظران 46 سایر موّاد طرح 46 دفتر ثبت مشخّصات طرح‌های علمی ـ پژوهشی رسیده به دبیرخانه‌ی كمیته‌ی معین شورای پژوهشی 48 كارت فعّالیّت اعضای هیأت علمی در برنامه‌های پژوهشكده 48 فرم مشخّصات طرح‌های علمی ـ پژوهشی مورد بررسی در كمیته‌ی معین شورای پژوهشی 48 قرارداد انجام طرح‌های علمی ـ پژوهشی و پیگیری آنها 49 كارت خلاصه‌ی پرونده‌ی پیگیری طرح‌های علمی ـ پژوهشی 50 فرم گزارش پیشرفت كار طرح‌های علمی ـ پژوهشی 50 گزارش تحقیق و فرم ارزشیابی گزارش نهایی تحقیق 50 عنوان های تشکیل دهنده گزارش تحقیق 51 فرم ارزشیابی گزارش نهایی تحقیق 51 كاربرگه‌ی پایگاه اطّلاعات طرح‌های علمی ـ پژوهشی 52 بخش پنجم ـ مدیریت منابع انسانی طبقه بندی استانداردها 57 نتایج تعیین استانداردها 58 ارتقای علمی منابع انسانی 58 ارزشیابی از عملكرد منابع انسانی 58 تشخیص صلاحیّت حرفه‌ای منابع انسانی 59 ارتقای بهره‌وری و بهبود كیفیّت 59 فعّالیّت‌های برنامه‌ریزی 60 گروه برنامه‌ریزی توسعه 60 گروه آموزش نیروی انسانی پژوهشكده 60 گروه غنی سازی منابع علمی 60 برنامه‌ها، طر

👇محصولات تصادفی👇

بروز، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از دیدگاه اسلام آشنایی با مبانی اینترنت پاورپوینت درس مدارهای منطقی آموزش نرم افزار Front page مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی