👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره مغناطیس

ارتباط با ما

... دانلود ...

*تحقیق درباره مغناطیس*

مغناطیس: پدیده‌ای است كه توسط آن مواد یك نیروی دافعه برروی مواد دیگر وارد می‌كنند. آهن- بعضی فولادها و بعضی املاح معدنی جزو این دسته مواد هستند. در واقعیت تمام مواد تحت تأثیر حضور یك میدان مغناطیسی تغییر جهت می‌دهند و میزان تأثیرپذیری آنها بقدری كم است كه بدون وسایل مخصوصی آشكار نمی‌شوند.

نیروهای مغناطیسی، نیروهای بنیادی هستند كه بدلیل ذرات باردار الكتریكی بوجود می‌آیند.منشاء و رفتار آنها توسط معادلات ماكسول شرح داده می‌شود.

برای حركت جریان الكتریكی در داخل یك سیم، نیرو مطابق با قانون دست راست هدایت می‌شود. اگر قانون دست راست در امتداد سیم از سمت مثبت به طرف كنار اشاره كند، نیروهای مغناطیس در اطراف سیم در جهت نشان داده شده توسط انگشتان دست راست، حركت می‌نماید. اگر یك حلقه (Loep) برای ذرات باردار در حال حركت در یك مسیر دایره در نظر گرفته شود، آنگاه تمام ذرات باردار مركز حلقه در جهت یكسان هدایت می‌شوند. به این ترتیب یك دو قطبی بوجود می‌آید.

دو قطبی در داخل یك میدان مغناطیسی، خودش را با آن همراستا می‌نماید، انگشت‌های دست راست در جهت جریان قرار می‌گیرند و انگشت شست به قطب شمال اشاره می‌نماید، در میدان مغناطیسی زمین، قطب شمال مغناطیس، به نقطة شمال اشاره خواهد كرد.

و دوقطبی‌های مغناطیس می‌توانند در اثر حركت‌های الكترون بدست آیند. هر الكترون، گشتاورهایی دارد كه از دو منبع نتیجه می‌شوند. اولین مورد، مربوط به الكترون در اطراف هسته است. در یك معنا، این حركت بصورت یك حلقة جریان در نظر گرفته می‌شود، كه منجر به یك گشتاور محور دوران گشتاور مغناطیس می‌شود.

در یك اتم، گشتاورهای مغناطیسی اربیتال از بعضی الكترون‌ها یكدیگر را دفع می‌نمایند همان مطلب برای(گشتاور) مغناطیس اتم كلی درست است، كه برابر با مجموع مغناطیسی‌ می‌باشد. برای لایة اصلی یا فرعی با اربیتال كاملاَ پرشده با الكترون، مومان‌های مغناطیسی بطور كامل یكدیگر را حذف می‌نمایند. بنابراین فقط اتم‌های دارای لایه‌های الكترون p دارای یك گشتاور مغناطیسی هستند. مواد مغناطیسی از لحاظ طبیعت و گشتاورهای مغناطیسی اتمی با بقیة مواد تفاوت دارند. شكل‌های مختلف رفتار مغناطیسی، مشاهده شده است.

* دیا مغناطیس * پارامغناطیس * فرومغناطیس * آنتی‌فرومغناطیس

* فری مغناطیس * سوپر پارامغناطیس

دیامغناطیس: یك فرم ضعیف از مغناطیس است كه در حضور یك میدان مغناطیسی خارجی بوجود می‌آید و در اثر حركت اربیتال الكترونها ناشی از میدان خارجی بوجود می‌آید. مومان مغناطیسی القا شده خیلی كوچك است و در جهت مومان میدان بكار رفته می‌باشد. وقتی مواد و یا مغناطیس بین آهنربا قرار می‌گیرند به طرف محلی جذب می‌شوند كه میدان مغناطیس ضعیف است. دیامغناطیس بقدری ضعیف هستند كه فقط در موادی پیش می‌آید كه نمی‌توانند شكلهای دیگری از مغناطیس را نشان دهند. یك استثناء برای طبیعت » ضعیف « دیامغناطیس در مواد ابر رسانا در دماهای پایین رخ می‌دهد. ابررساناها دیا مغناطیس كامل هستند و وقتی كه در میدان مغناطیسی قرار میگیرند خطوط نیرو را از داخل خودشان دفع می‌كنند. ابررساناها دارای مقاومت الكتریكی هستند و ساختمان آنها حالت خاصی دارد. مغناطیس‌های ابررسانا ساز اجزای اصلی سیستم‌های دیامغناطیس هستند و در این زمینه كاربرد دارند. یك برش نازك از گرافیت پیرولیتیك می‌تواند برروی یك میدان مغناطیسی شناور و پایدار بماند این امر در مورد مواد دیامغناطیس به چشم می‌خورد.

👇محصولات تصادفی👇

نکات و اصول اولیه شیت بندی دستی پاورپوینت آشنایی با مصالح بومی اقلیم های مختلف ایران پاورپوینت شیوه قرآن در داستان پردازی با تاکید بر داستان های حضرت موسی (ع) جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان سوم دبیرستان" پاورپوینت سقف یوبوت