👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره چگونه یك ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره چگونه یك ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم*

اگر قصد ساختن یك سرپناه براى خود دارید كافى است مطابق نقشه رعایت ضوابط فنى و استفاده از مصالح مرغوب، آغاز كنید.

این گزارش، این آگاهى را به شما مىدهد كه سریعتر اقدام به جلوگیرى از اشتباهات و خطاهاى فنى مجرى ساختمان كنید و با مطلع كردن مهندس ناظر خود، از بروز دوبارهكارى (كه بار مالى زیادى به شما تحمیل مىكند) و همچنین پوشاندن خطاهاى غیرقابل جبران كه مىتواند در آینده صدمات جبرانناپذیرى به ساختمان شما وارد آورد، جلوگیرى كنید.

براى شروع با انواع اسكلتهاى ساختمان آشنا مىشوید، و در ادامه با جزییات فنى و اجرایى آشنا خواهید شد.

- ساختمانهاى فلزى: در ساخت این نوع ساختمانها از پروفیلهاى فولادى در ستون و تیرهاى آن استفاده شده است. اجراى سریع، كوچك بودن ابعاد ستونها (نسبت به حالت بتونى) مقاومت بالاى فولاد در برابر كشش و فشار از جمله مزیتهاى این نوع ساختمانها به شمار مىرود، در مقابل زنگزدگى، خوردگى و ضعف در برابر آتشسوزى از جمله معایب آن به شمار مىرود.

- نصب و اتصال اجزاى تیر، ستون و پلهاى این ساختمانها به دو طریق جوشكارى و یا پیچ و مهره انجام مىپذیرد. در ایران، اكثر ساختمانهاى مسكونى با اسكلت فلزى به روش جوشكارى نصب مىشود.

- ساختمانهاى بتونى: ساختمانهایى كه اسكلت اصلى آنها از بتون آرمه است را ساختمان بتونى مىنامند. زلزلههاى اخیر نشان داده كه ساختمان هاى بتونى در صورت اجراى صحیح، مقاومت خوبى از خود به نمایش مىگذارد. همچنین مقاومت در برابر آتشسوزى، اجراى سازههاى خاص، اجراى معمارى درخور توجه و عملكرد بهتر دیوارهاى آجرى با اسكلت بتونى از مزیتهاى این نوع ساختمانها به شمار مىآید.

- ساختمانهاى آجرى: مطابق آئیننامه ۲۸۰۰ زلزله ایران، ساختمانهاى با مصالح بنایى حداكثر باید داراى دو طبقه (بدون احتساب زیرزمین) باشند.

ساختمانهاى خشتى: استفاده از خشت در ساختمانهاى روستایى و شهرهاى كوچك به دلیل شرایط اقلیمى انجام مىپذیرد. در مناطق كویرى كه روزهاى گرم و شبهاى سرد دارد، بهترین روش سرمایشى و گرمایشى خانهها استفاده از دیوارهاى قطور خشتى است. اما این نوع دیوارها در برابر زلزله آسیبپذیر بوده و به صورت آوارى مهیب، جان زیادى را مىگیرد. متاسفانه هنوز آئیننامهاى در كشور براى این نوع ساختمانها تدوین نشده است. به غیر از موارد فوق، ساختمانهاى پیشساخته، ساختمانهاى چوبى و ساختمانهاى سنگى نیز بر حسب مناطق خاص خود ساخته مىشوند.

👇محصولات تصادفی👇

طراحی داخلی اداری شیک نمونه قرارداد اجاره نامه آشنایی با کوبیاکس عنوان 116 کتاب کامپیوتر رایگان پاورپوینت روستا قزوین الولک