👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری در 130 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

شناخت محصول................................................................................................................................................................ 6

مقدمه :................................................................................................................................................................................ 7

اهداف اصلی در چهارچوب رشد و توسعه صنایع لوازم خانگی...................................................................................... 7

كه عبارتند از :.................................................................................................................................................................... 8

بررسی اهداف بلند مدت پروژه :...................................................................................................................................... 9

تاریخچه تولید و وضعیت فعلی تولید كنندگان :................................................................................................................ 9

معرفی صنعت وارتباط با صنایع دیگر :......................................................................................................................... 10

معرفی محصول تولیدی................................................................................................................................................... 10

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

اطلاعات و ویژگی ها ی بازرگانی محصول.................................................................................................................... 11

موارد استفاده و مصرف كنندگان عمده محصول............................................................................................................ 12

تحلیل محصول................................................................................................................................................................. 12

صادرات محصول............................................................................................................................................................ 16

صادرات محصول سه وجه بارز و حیاتی در فعالیت این صنعت دارد :........................................................................ 16

واردات محصول.............................................................................................................................................................. 17

حجم جوازهای تاسیس صادر شده ( موافقت های اصولی )......................................................................................... 18

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 20

شناخت و بررسی بازار.................................................................................................................................................... 20

بررسی تولیدات داخلی گذشته و وضعیت تولید كنندگان.............................................................................................. 21

محاسبه حجم فعلی بازار و پیشبینی آن برای سالهای آتی.............................................................................................. 22

بررسی واردات گذشته :.................................................................................................................................................. 24

محاسبه تقاضا................................................................................................................................................................... 25

تعیین سهم بازار قابل كسب............................................................................................................................................ 26

برای تعیین سهم بازار قابل كسب از فرمول زیر استفاده میشود:................................................................................... 26

برای استفاده از این فرمول نكات زیر باید در نظر گرفته شود:..................................................................................... 26

در جدول زیر تولید واقعی داخلی سالهای 75 تا 82 نشان داده شده است.................................................................. 27

بررسی قیمت................................................................................................................................................................... 27

تحلیل وضعیت موجود مصرف....................................................................................................................................... 28

مصرف دستگاه آبمیوه گیری برای سالهای 69-75 به قرار زیر است.......................................................................... 28

پیش بینی عرضه.............................................................................................................................................................. 28

موافقت اصولی های موجودی در وزارت صنایع در ارتباط با آبمیوه گیری.................................................................. 29

وضعیت صادرات و پیش بینی آن................................................................................................................................... 30

جمع بندی سهم بازار قابل وصول.................................................................................................................................. 30

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 31

مطالعات عملیاتی............................................................................................................................................................. 31

ظرفیت و برنامه تولید و چگونگی انتخاب آن................................................................................................................ 32

تكنولوژی و چگونگی انتخاب........................................................................................................................................ 32

نگرشی برفرآیند عملیات قطعات آبمیوه گیری.............................................................................................................. 33

آندایزینگ آلومینیوم(سبد تفاله)....................................................................................................................................... 33

عوامل موثر بر آندایزینگ................................................................................................................................................ 34

حمامهای اسید سولفوریك برای آندایزینگ معمولی...................................................................................................... 35

مكانیزم پوشش گرفتن..................................................................................................................................................... 35

خط آندایزینگ ( سبد تفاله )........................................................................................................................................... 36

تركیب شیمیایی چربی گیری ها...................................................................................................................................... 36

مواد لازم برای چربیگیر ی قلیایی.................................................................................................................................. 37

مواد اضافه كننده ( Additives)................................................................................................................................. 38

Surfactants :.............................................................................................................................................................. 39

دستورالعمل كار با مواد چربیگیری................................................................................................................................. 39

چربیگیری های غوطه وری............................................................................................................................................. 40

جنس ابزار و لوازم در كاربرد محلولهای چربیگیری.................................................................................................... 40

خط آبكاری دستگاه آبمیوه گیری................................................................................................................................... 40

عملیات مقدماتی.............................................................................................................................................................. 41

چرخهای پولیش كاری..................................................................................................................................................... 41

مواد ساینده برای صافكاری............................................................................................................................................ 41

پاك كردن چربیهای ضخیم مانند گریسها و نظایر آنها................................................................................................... 41

عملیات نهایی.................................................................................................................................................................. 42

ADS-12:...................................................................................................................................................................... 42

تیغه آبمیوه گیری............................................................................................................................................................. 44

روش تولید....................................................................................................................................................................... 44

توری آبمیوه گیری........................................................................................................................................................... 44

روش تولید سبد تفاله....................................................................................................................................................... 45

مراحل عملیاتی سبد به قرار زیر است :......................................................................................................................... 45

مواد ورودی و چگونگی تامین آن.................................................................................................................................. 46

جدول برآورد نیاز سالیانه مواد اولیه غیر فلز.................................................................................................................. 46

جمع برآورد نیاز سالیانه مفتولهای فولادی...................................................................................................................... 47

جمع برآورد نیاز سالیانه ورق فولادی گالوانیزه.............................................................................................................. 48

جمع برآورد نیاز سالیانه ورق فولادی ضد زنگ............................................................................................................. 49

جمع برآورد نیاز سالیانه شمش آلومینیوم ADC-12................................................................................................... 49

جمع برآورد نیاز سالیانه مواد اولیه.................................................................................................................................. 50

جدول برآورد نیاز سالیانه ورق فئلادی گالوانیزه............................................................................................................ 50

جدول هزینه قطعات خریدنی......................................................................................................................................... 51

لیست قطعات PART-LIST خرید =P تولید=M.................................................................................................... 53

جداول فرایند تولید قطعات............................................................................................................................................ 58

جدول ماشین آلات......................................................................................................................................................... 77

سیستم حمل و نقل درو ن كارگاهی و برون كارگاهی و تجهیزات................................................................................ 81

انرژی ها و تاسیسات زیر بنایی....................................................................................................................................... 81

انرژی و تاسیسات زیر بنایی قسمتهای مختلف كارخانه به شرح زیر می باشد :........................................................... 81

نیروی انسانی آموزش دیده و تخصصهای مورد نیاز...................................................................................................... 82

جدول شماره (1 ) میزان حقوق كارمندان بر اساس مدارك تحصیلی.......................................................................... 82

جمع حقوق و مزایای كارمندان....................................................................................................................................... 83

جدول شماره (2) جدول آمار در صد كاركنان در هر بخش با مدرك تحصیلی........................................................... 83

زمین – كارخانه- ابنیه..................................................................................................................................................... 84

محاسبه زمین مورد نیاز................................................................................................................................................... 84

جدول محاسبه زمین........................................................................................................................................................ 84

ساختمانها......................................................................................................................................................................... 85

مساحت مورد نیاز كلیه قسمت ها به ترتیب د جدول زیر آمده است :......................................................................... 85

جدول محاسبه كلیه ساختمانها........................................................................................................................................ 85

كارگاه تعمیرات و نگهداری............................................................................................................................................ 86

جدول مساحت كارگاه تعمیرات..................................................................................................................................... 86

كارگاه تكمیل قطعات...................................................................................................................................................... 87

جدول مساحت كارگاه تكمیل قطعات............................................................................................................................ 87

كارگاه قالب سازی........................................................................................................................................................... 88

جدول مساحت كارگاه قالب سازی................................................................................................................................. 88

توضیح شمارهای نقشه سالن تولید و غیره و نحوه استقرار ماشین آلات...................................................................... 89

فصل پنجم........................................................................................................................................................................ 90

مكان یابی محل اجرای طرح........................................................................................................................................... 90

این فاكتورها به ترتیب زیر عبارتند از :........................................................................................................................... 91

فصل ششم....................................................................................................................................................................... 92

بررسی های مالی و اقتصادی پروژه................................................................................................................................ 92

سرمایه ثابت پروژه........................................................................................................................................................... 93

هزینه احداث ساختمانها................................................................................................................................................. 93

هزینه تاسیسات................................................................................................................................................................ 94

برق مصرفی دستگاهها در یك ساعت............................................................................................................................ 95

برق مصرفی تاسیسات و تجهیزات................................................................................................................................. 95

برق مصرفی برای روشنایی ساختمان............................................................................................................................. 95

برق مصرفی برای روشنایی محوطه................................................................................................................................ 96

جدول محاسبه هزینه های استهلاك................................................................................................................................ 97

جدول محاسبه هزینه های استهلاك................................................................................................................................ 99

برآورد سرمایه گذاری ثابت و تحلیل اجزاء آن :......................................................................................................... 100

زمین.............................................................................................................................................................................. 100

جدول محاسبه قیمت زمین.......................................................................................................................................... 101

ساختمان و محوطه سازی............................................................................................................................................. 101

ساختمانهای این طرح به چهار دسته تقسیم میشوند كه عبارتند از............................................................................. 101

ساختمانها صنعتی تولید و انبار ها................................................................................................................................ 101

جدول محاسبه قیمت ساختمانهای صنعتی.................................................................................................................. 102

جدول محاسبه قیمت ساختمانهای صنعتی.................................................................................................................. 102

ساختمانهای خدماتی:................................................................................................................................................... 103

ساختمان های اداری..................................................................................................................................................... 104

این ساختمان شامل قسمتهای اداری و مدیریت در جدول زیر آمده است :............................................................... 104

جدول محاسبه قیمت ساختمانهای اداری.................................................................................................................... 104

محوطه آسفالت و فضای سبز........................................................................................................................................ 104

هزینه های مربوط به آسفالت خیابانها و فضای سبز مطابق با جداول زیر محاسبه می گردد :................................... 104

ماشین آلات.................................................................................................................................................................. 105

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.................................................................................................................................. 105

هزینه جنبی ماشین آلات و تجهیزات.......................................................................................................................... 105

جدول محاسبه هزینه های جنبی ماشین آلات............................................................................................................. 106

هزینه ماشین آلات........................................................................................................................................................ 106

تاسیسات....................................................................................................................................................................... 109

هزینه های تاسیساتی قسمتهای مختلف كارخانه مطابق با جدول زیر می باشد :........................................................ 109

جدول محاسبه هزینه محاسبات.................................................................................................................................... 109

هزینه وسائط نقلیه......................................................................................................................................................... 110

جدول محاسبه هزینه محاسبات.................................................................................................................................... 110

هزینه تجهیزات اداری ، غذاخوری :............................................................................................................................ 111

جدول محاسبه هزینه محاسبات.................................................................................................................................... 111

هزینه های قبل از بهره برداری..................................................................................................................................... 112

برآورد تقریبی این هزینه ها مطابق جدول زیر است :................................................................................................. 112

جدول محاسبه هزینه های قبل از تولید........................................................................................................................ 112

برآورد سرمایه گذاری ثابت.......................................................................................................................................... 113

جدول برآورد سرمایه ثابت........................................................................................................................................... 113

هزینه عملیاتی................................................................................................................................................................ 114

هزینه حقوق دستمزد.................................................................................................................................................... 115

محاسبه حقوق و دستمزد.............................................................................................................................................. 115

هزینه های تولیدی......................................................................................................................................................... 115

هزینه های استهلاك...................................................................................................................................................... 116

جدول برآورد استهلاك................................................................................................................................................ 116

هزینه سوخت و انرژی.................................................................................................................................................. 116

جدول برآورد سوخت و انرژی.................................................................................................................................... 116

هزینه بیمه...................................................................................................................................................................... 117

جدول برآورد هزینه بیمه.............................................................................................................................................. 117

هزینه تعمیرات و نگهداری لوازم یدكی....................................................................................................................... 118

جدول برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری................................................................................................................... 118

هزینه فروش و توزیع و تبلیغات................................................................................................................................... 118

جدول برآورد هزینه تبلیغات........................................................................................................................................ 119

هزینه های اداری و تشكیلاتی....................................................................................................................................... 120

جدول برآورد هزینه اداری و تشكیلاتی....................................................................................................................... 120

محاسبه میزان بهره وام................................................................................................................................................. 120

جدول برآورد میزان هزینه مالی................................................................................................................................... 121

برآورد هزینه عملیاتی سالانه......................................................................................................................................... 122

جدول برآورد هزینه عملیاتی با صد در صد ظرفیت................................................................................................... 122

هزینه عملیات بر حسب در صد تولید سالهای مختلف............................................................................................... 122

جدول برآورد هزینه عملیاتی سالهای مختلف.............................................................................................................. 122

محاسبه سرمایه در گردش............................................................................................................................................ 123

جدول برآورد سرمایه در گردش.................................................................................................................................. 123

برآورد سرمایه مورد نیاز طرح و نحو تامین منابع مالی............................................................................................... 124

جدول برآورد سرمایه گزاری........................................................................................................................................ 124

بر آورد قیمت فروش و در آمد.................................................................................................................................... 125

جدول برآورد در آمد سالهای مختلف........................................................................................................................ 125

سود و زیان.................................................................................................................................................................... 125

تعیین نقطه سربه سری تولید........................................................................................................................................ 126

محصول......................................................................................................................................................................... 127

نتیجه گیری................................................................................................................................................................... 128

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید دستگاه آبمیوه گیری پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :

ارتقاء كمی و كیفی محصولات ، تامین نیاز ( و تقاضای ) بازار داخلی ، صدور محصولات به خارج از كشور و ایجاد پایه های محكم برای تضمین سلامت فعالیت صنعت برای سال های آینده از اهداف اصلی در این صنعت می باشد .

اهداف اصلی در چهارچوب رشد و توسعه صنایع لوازم خانگی

به منظور نیل به اهداف ذكر شده ، مدیریت صنایع لوزم خانگی می بایستی با تجدید نظر در نگرش و عملكرد خویش ، كه نتیجه طبیعی مشكلات موجود در سال های گذشته می باشد ،‌خود را آماده شرایط جدید بنماید . مهمترین حركت در زمینه ، یافتن آگاهی های لازم در زمینه شناخت اهمیت عناصر حیاتی در دستیابی به اهداف تعریف شده می باشد. به عنوان نمونه التزام عملی به ایجاد ، توسعه بهره برداری از واحد های R&D در كارخانجات ، متكی به اعتقاد واقعی و نه صوری به اهمیت این موضوع خصوصاً از نظر اقتصادی است . به همین منظور ، با توجه به اطلاعات موجود درباره گرش مدیران صنعت ، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی و مشخص مدیریتی در سطوح بالا و با استفاده از پیشرفته ترین امكانات بین المللی ، از ضروریات است .

شرایط و جبر موجود سالهای گذشته ، دولت و خصوصاً وزارت صنایع را به تعمیم شعار تولید ، و تولید واداشته بود. در شرایط امروز فقط كیفیت ، كیفیت و كیفیت مطرح است.

دسترسی به كیفیت مطلوب در ارتباط با صنعت حساس لوازم خانگی و رقابت خشن در سطح جهان ، به عنوان یك هدف حیاتی مطرح است . به منظور دستیابی به كیفیت قابل اعتماد در مقایسه با محصولات كشور های دیگر ، راههای مشخصی وجود دارند .

كه عبارتند از :

- تجهیز بخش های R&D و مهندسی – طراحی كارخانجات

- آموزش متخصصین مسئول كیفیت محصول مانند طراحان ، تكنولوژیست ها و مهندسین نه فقط با استفاده از امكانات داخلی بلكه از طریق اعزام آنها به كشور های صنعتی و مشاركت در فعالیت های طراحی كیفی لوازم خانگی در شركتها و كشورهای معتبر

- مهندسی معكوس و تحلیل دقیق خصوصیات محصولات برجسته و استفاده از آنها در محصولات داخلی

- استفاده از تجربیات متخصصین خارجی به صورت دعوت آنها برای همكاری در پروژه های داخلی در كنار متخصصین ایرانی ، برگزاری سخنرانی ها و دوره های آموزشی توسط آنها

- شناسایی واحد های تولید كننده مواد و تجهیزات مورد استفاده در صنعت و برنامه ریزی سیستمآتیك برای كمك به ارتقاء كیفیت محصولات انها خصوصاٌ الكتروموتور در ارتباط با انواع الكتروموتور مورد استفاده در لوازم خانگی ، نیاز به تجدید نظر اساسی و تدوین سیاستهای نظارتی و حمایتی مشخص و صنعت تولید الكتروموتور وجود دارد كه به عنوان قلب محصول می بایستی از كیفیتی بسیار بالا برخوردار باشد. در مورد دستگاه آبمیوه گیری اصلی ترین آیتم در تعیین كیفیت محصول یك تولید كننده نسبت به تولید كننده دیگر الكتروموتور دستگاه می باشد .

توجه كشور های پیشرو در صنعت لوازم خانگی به ارتقاء دائمی كیفیت الكتروموتورها و تایید دائمی و تكنولوژی های جدید ، نشان دهنده اهمیت موضوع است كه شركت تحقیقاتی امید وار است با حمایت وزارت صنایع بتواند كاری اساسی در این خصوص صورت دهد .

بررسی اهداف بلند مدت پروژه :

مسئله مهمی كه در تعیین سطح تقاضا بایستی در نظر گرفته شود امكان صادرات این محصول به صورت گسترده می باشد . از آنجایی كه شرایط اقلیمی ، جنوب و شمال خلیج فارس و دریای عمان كاملاٌ مشابه به یكدیگر هستند و به علاوه وضعیت برای محصول جهت صادرات وجود داشته باشد . البته ناگفته نماند كه مسئله كیفیت و انتخاب شرایط مناسب كار برای محصولات تولید شده می تواند تضمین كننده صادرات باشد .

تاریخچه تولید و وضعیت فعلی تولید كنندگان :

اولین ماشین های آبمیوه گیری به عنوان توسعه اولین صنعت الكتروموتور و رواج استفاده از انواع الكتروموتورها در لوازم خانگی تولید شدند به طوری كه در آنها كار حاصل از چرخش روتور جایگزین كار حاصل از دست انسان گردید. در سال 1932 شركت Electric Chicago اولین آبمیوه گیری اتوماتیك با نام Juicit را وارد بازار نمود.

در كشور ما سابقه واردات این محصول به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد همزمان با فراگیر شدن جهانی این محصول و رشد اقتصادی ناشی ار فروش نفت كشور طی آن سالها امكان واردات انبوه این كالا ها فرآهم شد . به تدریج با همكاری فنی شركتهای سازنده اصلی مانند توشیبا و ناسیونال ، تولید این محصول تقویت شد و در حال حاضر اینكه آبمیوه گیری در داخل كشور تولید می گردد .

كالا مورد نظر به عنوان كالای مصرفی مطرح می باشد كه در اقلب منازل به عنوان لوازم خانگی به منظور گرفتن آبمیوه جات و برخی سبزیجات كاربرد دارد . در مورد كالاهای جانشینی كالای مورد نظر تنها می توان به نوع قدیمی دستگاه آبمیوه گیری اشاره كرد كه در آن تفاله میوه و سبزیجات پس از استحصال ْآب آنها داخل دستگاه جمع شده و به تناوب نیاز به باز كردن دستگاه و تخلیه تفاله های جمع شده میباشد. در واقع می توان گفت كه محصول مورد نیاز دارای كالای جانشینی به گونه ای كه در مورد برخی كالاها مطرح است نمی باشد در اینجا باید خاطر نشان كرد كه در سالهای اخیر چند كاره ها ( معروف به مولینكس ) به عنوان كالای جانشین این محصول از كشور های دیگر وارد می شود و به ندرت توسط تولید كنندگان داخلی تولید می شوند.

معرفی صنعت وارتباط با صنایع دیگر :

با توجه به اینكه در ساخت محصول مورد نظر قطعات پلاستیكی كاربرد زیادی دارد لذا صنعت پلاستیك را به عنوان یكی از صنایع وابسته معرفی می كنیم .

معرفی محصول تولیدی

انواع مختلف دستگاه آبمیوه گیری توسط كشور های ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن ، كره و ... تحت عناوین مولینكس ، توشیبا ، ناسیونال ،‌شارپ ، گلدستار... تولید می گردد كه دستگاههای دو ، سه ، هشت كاره ( آبمیوه گیری ، مخلوطكن ، آسیاب ) به بازار عرضه می نماید .

مكانیزم پوشش گرفتن

اكسیژن نوزاد تشكی شده از لایه های نفوذی به سطح آلومینیوم نفوذ می نماید و ایجاد اكسید می كند

كه به اندازه 2 یا 3 میكرون بر نفوذ بعدی ایجاد شكاف در سطح فلزی می نماید. نفوذ اولین تولید اكسید ونفو های بعدی آن لایه اكسید اولی را شكافته تا سطح زیری اكسید كه فلز آلومینیوم می باشد نفوذ كرده و قشر جدید از اكسید ایجاد می شود .و این سیكل مدت زمانی ادامه دارد تا لایه اكسید به 3 الی 4 میكرون برسد. نوع اتصال قطعه خیلی مهم است در قطعات درشت اتصال باید زیاد و محكم باشد تا بیشترین چگالی جریان را از خود عبور دهد . بدین منظور بهتر است نوع اتصال از فلز تیتانیوم یا آلومینیوم باشد . تلاتم برای هر سه حمام فوق الذكر مهم و مورد نیاز است بهترین نوع تلاتم برای آندایزینگ سخت روش تلاتم با كمپرس كردن گاز نیتروژن در محلول می باشد .در حمامهای كرومیكی در حدود 40 والت الكتریسیته لازم است كه این مقدار باید در حدود 10 دقیقه بهطور افزایشی از صفر تا چهل وات صورت گیرد تا از ذوب شدن قطعه كار در اثر اعمال ولتاژ در یك لحظه جلوگیری نمابد.

خط آندایزینگ ( سبد تفاله )

1) جربیگیری ، 16% وزنی اسید سولفوریك با 3% وزنی اسید كرومیك Cro3

2) شستشو

3) اكسید زدایی

4) شستشو

5) اچ كردن (eatching) محلول اچینگ (5-20 ) % NaoH

6) شستشو

7) غبار زدایی desmoting (20%) حجمی HNO3 اگر سیلیس زیاد باشد ماز Hf‌(5-10)% حجمی استفاده میشود .

8) شستشو

9) آندایزینگ

قبل از غبار زدایی مرحله شستشو استاگر در این مرحله پولیش كاری بكنیم غبار از بین رفته و دیگر احتیاج به غبار زدایی نیست و بعد مرحله شستشو خواهد بود .

در عمل اندایزینگ سخت ، شستشو با آب سرد خاتمه كار خواهد بود و اگر اندایزینگ از نوع معمولی (نرمالی ) باشد ابتدا عمل شستشو را انجام داده و بعد قطعه را در جوش شیرین ( بی كربنات كلسیم ) غوطه ور می نماییم و بعد با آب سرد می شوییم وسپس غبار زدایی میكنیم .

تركیب شیمیایی چربی گیری ها

چربی گیریهای قلیایی دارای تركیب پایه ای از سه دسته تركیب بزرگ زیر هستند .

A- ساختمان با زمینه چربی گیر در قسمت عمده چربی گیر آن اختصاص دارد .

B- مواد آلی و غیر آلی كه به ساختمان محلول جهت بالا بردن قدرت چربی گیر اضافه می شود و یا اثر فعال كننده برای سطوح فلزات دارد .

C- مواد آلی كه باعث كف كردن محلول امولسیون و مرطوب شدن محلو ل كاربرد دارد.

D- Builders نمكهای قلیایی هستند كه در چربیگیر قلیایی به كار می رود ، آنها معمولا از یك یا چند گروهی از فلز قلیایی از توفسفاتها فلز هایی قلیایی حاوی فسفاتها ، ئیدروكسیدهای فلز قلیایی ،سیلیكاتهای فلز قلیایی ، كربنها ی فلز قلیایی، بیكربناتهای فلز قلیایی ، و براتهای قلیایی هستند كه در پایین با توجه به خواص فیزیكی ، تركیب جامد و از نظر اقتصادی آماده است .

فلز قلیایی معمولاٌ سدیم است . فسفاتها به صورتهای مختلف در چربیگیری كاربرد دارند . آنها عبارت است از نرم كردن آب ،حذف موادی مانند كلسیم ،منیزیم ،آهن بصورت رسوب است.این مواد (فسفاتها )باعث تجزیه شدن آلودگیها شده و همانند خنثی كننده عمل می نماید . ( از خنثی شدن خاصیت قلیایی محلول جلوگیری می كند ) بعضی از فسفاتها تجارتی مانند تری سدیم فسفات ، دی سدیم فسفات ، تترا سدیم ، پیرو فسفات ، و سدیم تریپولی فسفات كاربرد های مفید دارند.

توری آبمیوه گیری

معمولاٌ حلقه های بزرگ پلاستیك كه بر روی قرقره ای پیچیده شده اند را به پهنای مورد نظر بریده و سپس حلقه بریده شده را داگانه بر روی محوری سوار كرده و سپس به صورت نواری حلقه را باز كرده و نوار پلاستیكی در زیر دستگاه پرس كه دارای قالبی با سنبه مخصوص می باشد قرار می دهند كه در كلیه سوراخ ها بر روی نوار پلاستیكی حاصل می شود و سپس به طول های معینی بریده میشود .نوارهای نازك با عرض 1 سانتیمتر نیز بریده و جهت دسته های توری توسط پرس گرم به دو سر توری وصل می گردد .این توری به منظور بهتر جداكردن تفاله از آبمیوه به كار میرود.

روش تولید سبد تفاله

سبد تفاله قطعه ای از دستگاه آبمیوه گیری می باشد كه عمل جداسازی آبمیوه را از تفاله انجام می دهد و جهت پالایش بهتر آبمیوه در قسمت داخل آن از یك فیلتر اصلی كه یك تسمه مشبك پلاستیكی می باشد استفاده می شود .

مراحل عملیاتی سبد به قرار زیر است :

صفحات ورقه آلیاژ آلومینیوم توسط لیفتراك از انبار به قسمت پرسهای 100 تنی ( كارگاه پرسكاری) حمل و به انداه های مشخص و تعیین شده بریده می شود . بلانكهای حاصله جهت تعیین صحت كار مورد بازرسی قرار گرفته و سپس در پرسهای 100 تنی هیدرولیك مجهز به قالب های كششی بارگیری شده و عملیات كششی بر روی آنها انجام میگیرد.

بعد از عمل كشش ، بازرسی قطری از آنها به عمل آمده و به قسمت تراش عملیات برش كاری لازم و صاف كردن لبه های حمل و بعد از آن به قسمت پرس 55 تنی انتقال داده می شود و قسمت جانبی آن تحت عمل سوراخكاری یا Punching قرار میگیرد . قالب مور استفاده در این مرحله معمولاً در 8 مرحله عمل سوراخكاری سطحجانبی را انجام میدهد یعنی سبد تفاله به اندازه یك هشتم محیط دایره چرخیده و عمل سوراخكاری انجام میگیرد.

بعد از عمل سوراخكاری در قسمت پرسهای 55 تنی عمل خمكاری لبه ها به سمت داخل توسط قالبهای خمشی لب گردان انجام میگیرد.سپس از آنها بازرسی به عمل آمده و به انبار قطعات نیمه ساخته انتقا داده میشود .

در انبار از لحاظ كنترل كیفیت ، بار دیگر بازرسی شده و سپس به كارگاه آندایزینگ ( آلومیت كاری) انتقال داده میشود . در آنجا ابتدا آنها را داخل وانهای خط چربیگیری قرار داده و سپس آنها را شسته و در روی جیگهای مخصوصی كه به قطب آند دستگاه ركتیفایر وصل می باشد بسته و تحت عمل آندایزیگ توسط آب گرم در حدود 67 تا 78 درجه سانتیگراد با فشار شسته میشود سپس آنها را در داخل كوره های خشك كننده قرار داده و بوسیله وزش هوای خنك توسط فنها ، آنها را خشك می كنند و بعد از خشك شدن و بازرسی نظری به قسمت انبار انتقال داده شده و در آنجا بازرسی كنترل كیفیتی بعمل می آید . سپس به انبار بخش مونتاژ انتقال داده می شود.

👇محصولات تصادفی👇

سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم کتاب جغرافیای ایران چارچوب نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس مشخصات آشپزخانه های صنعتی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی