👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس خودکنترلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس خودکنترلی

این آزمون در سال 2004 توسط تانجنی و همکاران، تهیه شده است و دارای 36 ماده است. این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه‌هایی که برای خودکنترلی ساخته شده بود، تهیه شده است. برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه در دو مطالعه، بر روی دو گروه دانشجوی دوره‌ی کارشناسی اجرا شده است. نتایج به دست آمده در جدول 3-3 ارائه گردیده است (تانجنی و همکاران، 2004).

👇محصولات تصادفی👇

نظام آموزشی پاکستان کتاب زبان المانی(1) مبانی و پیشینه نظری روش تحلیل پوشش داده ها نقشه های کامل ساختمان 180 متری دو طبقه با اتوکد تجارت الکترونیک