👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ............................................................................................... 1

1-1-مقدمه 2

2-1-تعاریف و اصطلاحات 7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه........................... 10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی 11

2-2-انواع طراحیها 14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست 17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی 17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امكان توسعه پست 18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی 19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه 20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری 21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی 23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست 24

فصل سوم :انواع پستها........................................................................................ 26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ 27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای كه در شبكه دارند 27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب 28

1-3-3- انواع پستهای باز 28

2-3-3-انواع پستهای بسته 29

3-3-3-پستهای تركیبی 29

4-3-3-پستهای سیار 29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی 29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی 31

1-1-4-3-شینه ساده 31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی 32

3-1-4-3-شینه دوبل 34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی 35

5-1-4-3-شینه دوبل دوكلیدی 36

6-1-4-3-شینه یك ونیم كلیدی 36

7-1-4-3-شینه حلقوی 37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9] 39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400كیلوولت ایران 43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها 44

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات............................................. 45

1-4-انتخاب محل پست 46

2-4-جانمایی تجهیزات پست 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سكسیونرها در آرایش فیزیكی تجهیزات 52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات 54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی 55

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست.......................................................................... 57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت 58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت 59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت 60

2-2-1-5-سیستم خنك كنندگی ترانسفورماتور 62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور 64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور 64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ 65

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری 65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر 66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی 67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر یك از سیم پیچها 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال 68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ 68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه 68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال كوتاه سیستم 69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور 70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعیف 70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان 70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان 71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان 72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان 72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سیستم 73

3-2-2-5-سطوح عایقی 74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه 74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه 75

7-2-2-5-نسبت تبدیل 75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی كوتاه مدت 76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی 76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی 77

12-2-2-5-كلاس دقت 77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ 80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ 81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ 81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سیستم 83

3-2-3-5-سطوح عایقی 84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه 84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9] 85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت 87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی 88

10-2-3-5-كلاس دقت[22] 88

4-5-انتخاب ترانسفورماتور زمین- كمكی 89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت ترانسفورماتورزمین-كمكی[14] 89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-كمكی 90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –كمكی 92

2-2-4-5-سیستم خنك كننده 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی 92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها 93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سیم پیچ ها 93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9] 94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه 94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان كوتاه مدت 95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز 95

10-2-4-5-تپ چنجر 96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها 96

12-2-4-5-سطح صدا 97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه 97

5-5-انتخاب كلید قدرت 97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه كلید قدرت 98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه كلید قدرت 100

1-2-5-5-نوع كلید 100

2-2-5-5-نوع مكانیسم قطع و وصل 101

3-2-5-5-ولتاژ نامی 104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی 104

5-2-5-5-جریان نامی 104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال كوتاه 105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط 106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوكتیو 106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم 106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال كوتاه وصل 107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه 107

12-2-5-5-زمان قطع نامی 107

6-5-سكسیونر و تیغه زمین 108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سكسیونر 109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سكسیونر 109

1-2-6-5-نوع سكسیونر یا تیغه های زمین 109

2-2-6-5-نوع مكانیسم عملكرد 110

3-2-6-5-ولتاژ نامی 111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی 112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سكسیونر) 112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال كوتاه 112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال كوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال كوتاه 113

9-2-6-5-نیروی مكانیكی نامی ترمینالها 113

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست............................................................... 114

1-6-سیستم زمین 115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین 116

2-1-6-آزمونهای زمین پست 118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین 122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین 122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین 122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال كوتاه وحداكثرجریان شبكه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناك 125

5-4-1-6-تداخل با كبلهای مخابراتی و كنترل 126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف 126

5-1-6-نصب سیستم زمین 126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی 128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه 138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الكتریكی-هندسی[9] 139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست 141

4-1-2-6-امپدانس موجی 141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S 141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی 142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی كه در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند 144

8-1-2-6- استقامت مكانیكی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر 147

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن 148

1-2-2-6-انواع برقگیر[18] 148

2-2-2-6-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم 150

3-2-2-6-محل نصب برقگیر 150

3-6-سیستم حفاظتی و رله گذاری 152

1-3-6-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی 153

2-3-6-سیستمهای حفاظتی معمول[9] 153

3-3-6-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری 160

1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال 161

2-3-3-6-حفاظت شینه 165

3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور 167

فصل هفتم:نمونه طراحی.................................................................................... 172

1-7-مشخصات مفروض برای پست 173

2-7-انتخاب تجهیزات 174

3-7-طراحی سیستمهای 187

4-7-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات 190

فصل هشتم: بهره برداری ................................................................................... 195

1-8-مشخصات فنی پست مذكور 196

2-8-طریقه بهره برداری 199

3-8-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع 202

4-8-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست 214

5-8-قواعد اساسی ایمنی 215

پیوستها............................................................................................................... 217

پیوست 1:سیستم آلارمهای حفاظتی 218

پیوست 2: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و ... 226

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازاریابی، مدیریت رابطه سودمند با مشتری (فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) پاورپوینت حمام های ایرانی مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL) دانلود پاورپوینت توپولوژی شبکه مقاله ترجمه شده اینترنت Firewall